0-3

1. Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do treće godine *

Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od rođenja do treće godine je lista za procjenu zasnovana na razvojnim bihevijoralnim standardima i normama tipičnog razvoja (miljokazima). Vodič 0-3 je u isto vrijeme i alat za procjenu vještina kod djece uzrasta od rođenja do treće godine, kurikulum za sistematski rad sa djecom na razvoju vještina koje se nisu spontano razvile, te alat za praćenje razvoja i napredovanja djeteta ali i evaluacije kvaliteta programa intervencije.

3-6

2. Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od treće do šeste godine *

Vodič za procjenu i izradu individualnih razvojnih programa za djecu od treće do šeste godine je lista za procjenu zasnovana na razvojnim bihevijoralnim standardima i normama tipičnog razvoja (miljokazima). Vodič 3-6 je u isto vrijeme i alat za procjenu vještina kod djece uzrasta od treće do šeste godine, kurikulum za sistematski rad sa djecom na razvoju vještina koje se nisu spontano razvile, te alat za praćenje razvoja i napredovanja djeteta ali i evaluacije kvaliteta programa intervencije.

Kurikulum-za-edukaciju-roditelja

3. Kurikulum za edukaciju roditelja / godina dana – 12 tematskih oblasti – planovi i programi za dobro roditeljstvo *

Kurikulum za edukaciju roditelja namijenjen je Vama kako bi pružili adekvatnu podršku porodicama kroz edukaciju roditelja i kreiranjem dodatnih aktivnosti i uputa za rad kod kuće, te time doprinijeli uspješnom rastu i razvoju djece, kroz lakše i efikasnije jačanje roditeljskih kompetencija. U njemu je 12 opštih tema koje možete koristiti za edukaciju u Vašem resursnom centru/resursnoj sobi u toku jedne godine (za svaki mjesec po jedna tema ili jedna tema više puta u mjesecu). Svaka opšta tema sadrži nekoliko podtema, tako da je Kurikulum vrlo pogodan za prilagođavanje potrebama različitih edukatora, roditelja djece različitih razvojnih dobi i uzrasta, kao i pojedinaca. Kurikulum je vrlo praktičan i fleksibilan, te ga možete koristiti prema potrebama Vaše lokalne zajednice. Pored konkretnih uputa, na jednom mjestu ćete pronaći poveznice za gotove materijale u pratećoj literaturi za aktivnosti koje će realizirati roditelji/staratelji.

4. Bihevioralne razvojne skale – za procjenu i pracenje razvoja djece od rodjenja do 6 godine.

Praćenje razvoja i dostizanja svih pivotalnih razvojnih miljokaza djece je jedini način za rano prepoznavanje odstupanja u razvoju i otvara mogućnost za blagovremeno reagovanje i uključivanje djeteta u sistem rane stimulacije i intervencije. Mozak se najrapidnije razvija u periodu od rođenja do šeste godine i svako rano otkriveno odstupanje daje šansu za dostizanje tipičnih razvojnih miljokaza. Korištenjem 10 Razvojnih bihevioralnih skala mogu se uočiti bilo kakve promjene u bilo kojoj od pet razvojnih oblasti. Razvojne bihevioralne skale (RBS) su napravljene da budu lahke za korištenje, zasnovane su na standardima razvoja djece u Bosni i Hercegovini. Vještine u RBS su opisane na način da se procjena zasniva na mjerljivom i vidnom ponašanju djeteta, demonstraciji vještine koja je objektivna a ne na mišljenjima i subjektivnim procjenama psiholoških konstrukta, nejasnih termina korištenih u naučnom žargonu.
Svaka Razvojna bihevioralna skala uključuje čestice/pitanja iz pet ključnih razvojnih oblasti: Govor/Komunikacija, Motorni razvoj, Kognitivni razvoj, socio-emotivni razvoj i samopomoć – briga o sebi.

Mapa-tipicnog-razvoja-u-ranom-djetinjstvu
Sveobuhvatna primjena bihevioralne analize u školstvu
Diskriminacija-jedan-pojam_mnogo-lica
Deset-stvari-koje-majka-djeteta-sa-autirmom-zeli-svima-da-poruci
Razvojne bihevioralne skale

10. Razvojne bihevioralne skale za procjenu razvoja djeteta *

Praćenje razvoja djece i dostizanje svih pivotalnih razvojnih miljokaza je jedini način za rano
prepoznavanje odstupanja u razvoju i otvara mogućnost za blagovremeno reagovanje i uključivanje
djeteta u sistem rane stimulacije i intervencije. Mozak se najrapidnije razvija u periodu od rođenja do
šeste godine i svako rano otkriveno odstupanje daje šansu za dostizanje tipičnih razvojnih miljokaza.
Također, potrebno je pratiti rast i razvoj djeteta u tom najosjetiljivijem razvojnom periodu i korištenjem
skrining alata poput 10 razvojnih bihevioralnih skala može se uočiti bilo kakve promjene u bilo kojoj
od pet razvojnih oblasti.

Razvoj djeteta od 0 - 6 godina

11. Razvoj djeteta od 0 do 6 godina *

12. Publication Arabic *

13. Publication Arabic *

 

* Dostupno na zahtijev na email edus.bih@gmail.com