Šta je CABAS® ?

Napredna metodologije u EDUS-ovim programima se zasnivaju na sistemu CABAS® (Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling). To je sveobuhvatni obrazovni sistem koji se zasniva na primjeni nauke – bihevioralne analize u podučavanju i rješavanju svih problema i prevazilaženju prepreka u razvoju i ponašanju kod djece i odraslih. Već preko 30 godina ova nauka koristi procedure proizašle iz načela ljudskog ponašanja, čijom se sistematskom primjenom mogu prouzrokovati promjene, tj. poboljšanja u društveno prikladnom ponašanju čovjeka/djeteta (razvoj govora, društveno-socijalno ponašanje, razvoju igre, napredovanje u predmetnoj nastavi, širenju interesovanja, razvoj samostalnosti, rad u grupi, itd.). Sistem CABAS®, koji je razvio profesor Douglass R. Greer sa kolegama sa Columbia univerziteta u New Yorku, obuhvata ne samo djecu, već i njihove roditelje i stručnjake koji sa njima rade, a istraživanja su dokazala da daje 4-7 puta bolje rezultate od klasičnih obrazovnih metoda, naročito kod djece s poteškoćama u razvoju. Više škola u SAD-u preko 30 godina se koristi ovakvim pristupom u obrazovanju djece sa različitim vrstama poremećaja, a ovo je jedina naučno dokazana metoda koja pomaže djeci sa autizmom. Iako se osnovni principi ove metode primjenjuju u brojnim evropskim školama, zbog visokih naučnih standarda koje je potrebno zadovoljiti, dosad samo jedna ima CABAS® punu licencu. („Jigsaw school“, Engleska), dok 3 škole u Italiji („Tice Learning Centre“) pri Parma Univerzitetu pokušavaju održati CABAS® učionice. Takodje, škola pri Oviedo Univerzitetu u Španiji, pokušava ove godine uvesti komponente CABAS® modela. U centru cijelog sistema je uvijek dijete i cijeli sistem (eduaktori, roditelji, suprvizori, profesori sa univerziteta, plan i program rada, stručna usavršavanja, naučno-istraživački rad) se prilagođavaju svakom djetetu i njegovim/njenim potrebama i mogućnostima. Sistem podrazumjeva edukaciju djece, kadra, roditelja i konstatno unapređenje metodologija rada kroz naučno-istaživački rad.

ŠTA CABAS® PODRAZUMIJEVA?

  • Nastavni planovi, nastava i materijali određeni su individualnim nivoima funkcionisanja svakog učenika.
  • Sva ponašanja (usvajanje novog znanja, neprikladna ponašanja, razvoj govora, socijalizacija, itd.) se direktno promatraju i kontinuirano i precizno mjere.
  • Prikupljeni podaci su uvijek prezentirani numerički (npr. koliko minuta se dijete samostalno igra, koliko sekundi može obratiti pažnju na lekciju, koliko riječi koristi u rečenici, koliko je puta sa uspjehom koristila/o toalet, koliko slova zna, itd.)
  • Konstantno prikupljanje podataka za rezultat ima jasne indikatore kao što su: brzina kojom dijete usvaja nove društveno-socijalne i akademske vještine, kvalitet instrukcije i individualnog plana rada itd.,  na osnovu kojih se donose odluke o daljem nastavku i sekvenci rada.
  • Direktne opservacije/promatranja se odvijaju u prirodnim i simuliranim sredinama/okolnostima. Gradivo ili vještina koju dijete samostalno i spontano zna koristiti u svim novonastalim situacijama se smatra savladanim i označava da je vrijeme za naredni cilj, tj. za nadogradnju i izlaganje novim vještinama.
  • Grafičke prezentacije učenikovog svakodnevnog rada i napretka se koriste za edukacijske odluke (da li nastaviti sa planom rada, sa metodom rada, da li je savladan kratkoročni ili dugoročni cilj, da li postoji problem u savladavanju, predavanju, prezentaciji materijala, da li je potrebna naučna intervencija, itd.)
  • Edukatori (pedagozi, defektolozi, logopedi, nastavnici, psiholozi) moraju koristiti naučno dokazane taktike, edukativne intervencije, principe i metode rada sa djecom da pospješe rad svakog učenika i omoguće napredovanje svakog učenika prema njegovim/njenim kognitivno-razvojnim mogućnostima. (Npr., učenici koji nisu razvili vokalnu komunikaciju prirodnim putem, primjenom naučno dokazanih metoda treba da nauče alternativne komunikacijske vještine).
  • Obavezna je i edukacija roditelja, kroz predavanja, praktične vježbe te individualne sastanke u kojima se detaljno informišu o razvoju svog djeteta i upućuju na to kako da metodu primjenjuju kod kuće.
  • Rad u učionicama je zasnovan na pozitivnom pristupu, izbjegava se bilo koji vid kažnjavanja i negativnosti.