ŠTA JE ABA?
ABA (Applied Behavior Analysis/Primjenjena analiza ponašanja) je nauka koja je proizašla iz psihologije, ali se koristi isključivo procedurama koje su objektivne i naučno dokazane, te proizilaze iz načela ljudskog ponašanja. Te naučno dokazane procedure se sistematski primjenjuju da bi se uzrokovale promjene i poboljšanja u društveno prikladnom ponašanju čovjeka/djeteta (razvoj govora, igra, društveno-socijalno ponašanje, napredovanje u predmetnoj nastavi, usvajanje opštih znanja, širenje interesovanja, itd.). Nauka teži da dokaže da je upravo određena procedura, primjenjena tokom rada sa djecom (ili u eksperimentu), razlog za promjenu odnosno poboljšanje u ponašanju (Cooper, Heward, & Heron, 1987, 2007). Bihevioralna analiza je nauka koja se bavi samo objektivnim opažanjem i mjerenjem svakog ljudskog ponašanja i učinkom tog ponašanja i okoline (uzajamnim odnosom tog ponašanja i okoline). Zatim, samo objektivnom i sistematskom manipulacijom i promjenama u okolini možemo uticati na promjene u ponašanju djeteta (učenje, govor, druženje, interesovanja, osamostaljivanje, spavanje, poslušnost, nivo frustracije, itd.). U radu se uvijek koristi mjerenje, te se rezultati rada uvijek kvantifikuju i objektivno analiziraju da bi se što prije mogle praviti naučno validne odluke o promjeni metodologije u radu, kvalitetu rada, usvajanju znanja i efektivnosti izabrane metodologije u radu. Zbog konstatnog mjerenja kvaliteta rada i priloagođavanja djetetu, uspješnost u obrazovanju i radu sa djecom sa i bez poteškoća u razvoju je mnogo veća nego kod subjektivnih i eklektičkih pristupa podučavanju i terapeutskom radu.
ŠTA JE EDUS?
ŠTA CABAS® PODRAZUMIJEVA?
ŠTA SU RAZVOJNI POREMEĆAJI?
KOJI SU RANI ZNACI RAZVOJNOG POREMEĆAJA/ODSTUPANJA?
ŠTA JE PERVAZIVNI RAZVOJNI POREMEĆAJ?
ŠTA JE AUTIZAM/POREMEĆAJ AUTISTIČNOG SPEKTRA?
SA KOLIKO GODINA SE MOŽE DIJAGNOSTICIRATI AUTIZAM?
ŠTA JE RANA INTERVENCIJA?
ZAŠTO JE BITNA RANA INTERVENCIJA?
KOJI RAZVOJNI POREMEĆAJI U RANOJ DOBI IMAJU SLIČNE SIMPTOME KAO AUTIZAM?
KAKO ZAKAZATI OPSERVACIJU/KONSULTACIJU SA STRUČNIM KADROM EDUS-a?
KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU MEDICINSKE DIJAGNOZE I EDUKATIVNE KATEGORIJE?