EDUS – EDUKACIJA ZA SVE

EDUS – Edukacija za sve je neprofitna, nevladina organizacija registrovana 2010. godine u Sarajevu, za aktivnosti na teritoriji BiH i s vizijom ostvarivanja punog potencijala svakog djeteta sa i bez poteškoća u razvoju. Od osnivanja smo fokusirani na multidisciplinarni, naučnodokazani pristup u podučavanju djece sa razvojnim poremećajima- djece koja bi inače u našoj zemlji imala vrlo male ili nikakve prilike za obrazovanje, kao i na pomoć djeci sa poteškoćama u redovnom školstvu . Dosad je EDUS-ove servise koristilo ukupno 250 djece.

EDUS je ključni servis za ranu intervenciju i prvi u našoj zemlji za poremećaje autističnog spektra (ASD) .

Među osnivačima EDUS-a su Dr. Pištoljević sa Teachers Collegea Univerziteta Columbia u New Yorku , koja se u BiH vratila da bi radila s ovom djecom, te stručnjaci i roditelji koji se zalažu za najbolje i napredne prakse, dokazane kontinuiranim i mjerenim napretkom svakog djeteta.

EDUS-ov edukativni, naučnodokazani program jedan je od rijetkih u BiH koji uključuje djecu sa poremećajima kakvi su razvojni i genetski, poremećaji autističnog spektra, kašnjenje i poremećaji u razvoju govora, intelektualne poteškoće, Downov sindrom, problemi u emocionalnom razvoju i ponašanju, poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti, traumatske povrede mozga, cerebralna paraliza , itd. Također, jedini je program koji se bazira isključivo na metodologiji podržanoj naučnim istraživanjima, a koja se može uspješno primjenjivati za djecu sa i bez poteškoća u razvoju. (Sveobuhvatna primjena bihevioralne analize u odgoju i obrazovanju).

Stalno radimo na unaprijeđenju znanja i sposobnosti djece, edukatora, terapeuta i roditelja, kroz profesionalnu i edukaciju roditelja . EDUS doprinosi kroz naučna istraživanja koja prezentuje i publikuje u inostranstvu. Aktivnostima podizanja svijesti javnosti o važnosti rane detekcije i intervencije, kao i realizacije prava te afirmacije sposobnosti djece s poteškoćama u razvoju, pomažemo stvaranju pozitivnog i inkluzivnog okruženja za ovu djecu. Strateško opredjeljenje EDUS-a je prema sistemskim poboljšanjima u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite , kako bi se zadovoljile potrebe i realizovala prava svakog djeteta.

Trenutno radimo sa 80 djece uzrasta 18 mjeseci do 14 godina, u 8 grupa/ razreda, sa svakim djetetom 15-23 sata sedmično , te instrukcije za 25 djece iz redovnih škola i njihove roditelje. Kroz direktan rad s djecom te predavanja i radionice vrši se i obuka 35 edukatora/ terapeuta/ medicinskih radnika i 160 roditelja te konsultacije i treninzi širom BiH. U naš program su uključena djeca i porodice koje su se radi toga doselile iz Banja Luke, Mostara, Ljubuškog i Švajcarske, a porodice iz Norveške, Njemačke, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Holandije i Engleske dolaze u EDUS na konsultacije. Kroz naš program obučavali su se i stručnjaci i studenti iz SAD-a, Kanade, Italije, Srbije, Kosova, Bugarske i Engleske.

S obzirom da se naš rad u potpunosti finansira kroz pojedinačne projekte, molimo za Vašu pomoć, finansijskim ili materijalnim sredstvima i uslugama, kako bi nastavili obezbjeđivati kvalitetno obrazovanje i podršku za djecu i njihove porodice i podizati svijest o potrebi stvaranja inkluzivnog društva koje bi im dalo najbolju priliku da razviju svoj puni potencijal. Hvala!

Naš rad možete pratiti i na Facebook-u: EDUS-Edukacija za sve