Udruženje EDUS poziva sve profesore predškolskog odgoja i obrazovanja, edukatore/rehabilitatore (svih stručnih smjerova), psihologe, pedagoge, pedijatrijske medicinske sestre/tehničare i fizioterapeute, zainteresovane za rad sa djecom u Udruženju za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju „EDUS – Edukacija za sve“ da se prijave i pošalju svoj CV na e-mail edus.konkurs@gmail.com.

USLOVI:

-VSS završen Pedagoški fakultet smjer predškolski odgoj i obrazovanje ili završenog I ciklusa odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja

-VSS profesor pedagogije i psihologije, profesor pedagogije, dipl.pedagog-psiholog, završen II ciklus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar pedagogije i psihologije, magistar struke

- završena visoka (VSS), viša (VŠS) i srednja stručna sprema (SSS) zdravstvenog i odgojno-obrazovnog smjera u skladu sa zakonom, koji ne mogu samostalno voditi grupu

Konkurs je otvoren do 07.09.2018. godine

Samo odabrani kandidati će biti pozvani na razgovor.