EDUS-ov prijedlog za

P R A V I L N I K

O INKLUZIVNOM PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 

sa bližim uputstvima za utvrđivanje potrebe za individualnim razvojnim/ obrazovnim programom, te njegovu izradu, realizaciju  i evaluaciju

Predmet Pravilnika

Član 1.

                        Na osnovu prava svakog djeteta/učenika na obrazovanje, ovim pravilnikom se propisuju  bliža uputstva za inkluzivni odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju i talentovane i nadarene djece/učenika kroz izradu, realizaciju i evaluaciju individualnih razvojnih/obrazovnih programa (u daljem tekstu: IRP/IOP), u predškolskoj ustanovi, osnovnoj, srednjoj školi (u daljem tekstu: škola)  i Resursnom centru za odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu: centru), da bi se omogućio nesmetani napredak djeteta/učenika u svim razvojnim oblastima. KOMPLETAN PRAVILNIK

Pripadajući obrasci:

1. Saglasnost roditelja/staratelja na IRP/IOP

2. Lični podaci o djetetu/učeniku

3.a Razvojni profil djeteta

3.b Pedagoški profil učenika

4. IRP1/IOP1

5. IRP2/IOP2

6. IRP3/IOP3 - Dugoročni ciljevi

7. IRP3/IOP3 - Kratkoročni ciljevi